Algemene voorwaarden


HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN
inclusief de huur/verhuur van open zeil-/motorboten voor maximaal 2 dagen
Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in
de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op
1 april 2011 onder nummer 41/2011.
HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worde n
dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd
op de diverse teksten.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van
HISWA Vereniging een overeenkomst sluit betreffende het
tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst
aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik
hebben van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te
verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
d. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuitaccommodatie.
e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
f. Elektronisch: per e-mail of website.
g. Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voor werpen.
h. Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in
het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór afvaart
vastleggen.
i. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen
de ondernemer en de consument worden gesloten.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke ver schillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn,
prevaleert de Nederlandse tekst.
ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE
1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk
danwel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is
gegeven voor acceptatie.
3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de
opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder
geval:
- de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
- de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling.
5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het
aanbod door de consument. In geval van een elektronische
opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische
bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel
elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan
de consument te worden verstrekt.
ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument
moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de
eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen
van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.
ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na
ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het
kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een
door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van
die datum een betalingsherinnering en geeft de consument
de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument
zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken
van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te beta len, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient
voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na
ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer
te worden ingediend.
I&A 31-3-2011 2
ARTIKEL 7 - ANNULERING
1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren,
moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
In geval van annulering is de consument aan de onderne mer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter
hoogte van:
- 15% van de overeengekomen huursom in geval van
annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de
huurperiode;
- 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de
huurperiode;
- 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
- 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de
huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen
met een minimum van € 68,--.
2. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de con sument van een huurovereenkomst waarbij de huursom
lager of gelijk is aan € 250, --, een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van:
- 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode;
- 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode;
- 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de
huurperiode.
3. Een huurovereenkomst van open zeil- en/of motorboten met
een periode van maximaal 2 dagen kan zijdens de ondernemer worden geannuleerd. Indien de verhuurder de consument niet-tijdig schriftelijk hierover informeert dan is de on dernemer 25% van de verschuldigde huursom verschuldigd
aan de consument.
4. In geval van annulering door de consument kan hij de onder nemer om indeplaatsstelling van een derde verzoeken.
In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer ac ceptabel is, is de consument slechts 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een
maximum van € 113,50 verschuldigd.
ARTIKEL 8 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het
vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer
draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert,
dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is
en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen
vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de
consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het
tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.
3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig
gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren
niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de
jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
4. Voor de afvaart dient de ondernemer de conditielijst voor
akkoord te tekenen.
De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de consument ter hand.
5. De ondernemer stelt vóór afvaart een inventarislijst aan de
consument ter hand.
ARTIKEL 9 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument dient over voldoende vaar-vaardigheden te
beschikken. Indien de consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of
een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van
18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet
ten aanzien van open zeil- en/of motorboten.
2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door
de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaarge bied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
3. Vóór afvaart dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.
4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst danwel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan, vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.
5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader
en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De
consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het
vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen
tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvan gen heeft.
7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van
het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden
en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties
toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer be taalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
10. De consument moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade
kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
11. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van
de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud
van de rechten van de ondernemer.
ARTIKEL 10 - DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van
het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering,
ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich
heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door
één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet
aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen.
Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
2 De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem
veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op
grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij
het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.
3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen
van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de
ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken
of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of
dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan
het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.
I&A 31-3-2011 3
ARTIKEL 11 - NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de
huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk
alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van
eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming
aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan
worden toegerekend.
3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een
voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de
overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de
huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden
toegerekend.
5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat
als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan
wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van
de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering
zijn afgedekt.
ARTIKEL 12 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter
kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat
de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,
2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
bij de ondernemer heeft ingediend.
3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer
dan € 14.000,-- is gemoeid
4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van
€ 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie
worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk
instemmen.
5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij
de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het
reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Uitsluitend de rechter danwel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 14 - NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de
bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending
hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsi ng
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag
door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij
bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt
de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor
het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt
aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag
van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten
de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen
van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier
en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk
kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
ARTIKEL 15 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met
inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schrif telijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument
worden vastgelegd.
ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN
HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.
ARTIKEL 17 - RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende
regels ander nationaal recht van toepassing is.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Like us on FacebookLike ons op Facebook